Staromestská knižnica v Bratislave

O knižnici

Staromestská knižnica je verejná knižnica, zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Pohľad do histórie

1958
V septembri 1958  otvorená Obvodná ľudová knižnica Bratislava Staré mesto so sídlom na Hviezdoslavovom námestí. Čitateľom bolo k dispozícii 4 000 nespracovaných knižničných jednotiek. V Bratislave v tom čase vyvíjali činnosť 4 obvodné ľudové knižnice.

1959
V júni 1959  získala knižnica miestnosti pre študovňu a čitáreň.
9.7.1959  bol vydaný zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc, v dôsledku ktorého sa činnosť knižníc v Československu začala systematicky rozvíjať.

1960
Obvodná knižnica Bratislava Staré Mesto  sprístupnila čitateľom autorský a systematický
katalóg. V porovnaní s rokom1959 zaznamenala takmer 100 % nárast výpožičiek.
Od 1.1.1960 platil nový organizačný  poriadok pre bratislavské ľudové knižnice. Zakotvené v ňom boli  podmienky činnosti knižníc, povinnosti a práva knihovníkov, najmä vedúcich,  úlohy národných výborov vo vzťahu ku knižniciam.
1.7.1960 sa uskutočnila nová územná reorganizácia. Na území mesta vzniklo 12 samostatných územných obvodov, z bývalých pobočiek Mestskej knižnice a neskôr knižníc osvetových besied   sa vytvorilo 12 obvodných ľudových knižníc, ktoré sa stali samostatnými kultúrnymi a hospodárskymi jednotkami príslušných obvodných národných výborov.

1961
Knižnica zatvorená z dôvodu generálnej revízie knižničného fondu. Zmena na poste riaditeľa,
riaditeľom sa stal Dr. Ivan Rojko, ktorý túto funkciu vykonával do roku 1969.
Obvodná knižnica Bratislava Staré Mesto mala z bratislavských obvodných knižníc najslabšie vybudovanú sieť – fungovala jediná pobočka na Červenom kríži.
Knižnica vytvorila samostatné oddelenie pre detských čitateľov a sprístupnila používateľom čitáreň.

1962
15.2.1962 knižnica zatvorila svoju pobočku na Červenom kríži v dôsledku rekonštrukcie 
budovy osvetovej besedy, kde knižnica sídlila. Po ukončení rekonštrukcie knižnica nedostala pôvodné priestory  späť do užívania.

1963
Knižnica sa zapojila do súťaže Budujeme vzornú ľudovú knižnicu, získala Čestné uznanie Rady MsNV v Bratislave.

1964
ObNV rozhodol, že pobočka na Červenom kríži musí byť otvorená a bude umiestnená v tamojšej osvetovej besede.
Uznesením Rady MsNV v Bratislave sa Mestská knižnica stala osobným úradom a hospodársko-finančným strediskom pre všetky obvodné ľudové knižnice v Bratislave.

1965
1.1.1965 nadobudol platnosť nový výpožičný poriadok ľudových knižníc v Bratislave
V októbri 1965 bola znovu otvorená v priestoroch osvetovej besedy pobočka na Červenom kríži. Pobočka nemala samostatnú miestnosť,  knihy boli umiestnené v dvoch skriniach. 

1966
Pripravuje sa asanácia budovy (výstavba Mosta SNP) na Hviezdoslavovom námestí č. 23, v ktorej sídlila i knižnica.
Knižnica získala Čestné uznanie Rady ZsKNV v Bratislave.

1967
Knižnica získala vyznamenanie v krajskom kole súťaže Budujeme vzornú ľudovú knižnicu.

1968
Knižnica hľadá nové priestory  pre svoju činnosť.
18.12.1968 bolo v nočných hodinách zaplavené oddelenie pre dospelých a knižnica bola zatvorená.
V platnosti zákon SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave.

1969
1.7.1969 nastúpila do  funkcie riaditeľky knižnice (na polovičný úväzok)  Emília Jablonská. Túto funkciu vykonávala nepretržite až do 1.4.2004.
V priebehu roka sa  knižnica presťahovala do priestorov na Hviezdoslavovom nám. č. 26 a koncom roka začala s ich adaptáciou.
31.12.1969 bola opäť dočasne zatvorená pobočka na Červenom kríži.

1970
Knižnica dočasne poskytovala svoje služby v priestoroch Domu kultúry a vzdelávania na Nám. 4. apríla. 
8.4.1970 slávnostne otvorená knižnica v priestoroch na Hviezdoslavovom nám. 26.

1971
V platnosti Vyhláška  č. 91/71 Zb. o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta SSR Bratislavy. Na území mesta vznikli 4 mestské obvody, z pôvodne 12 obvodných knižníc vznikli štyri.  Pod ich pôsobnosť patrili miestne ľudové knižnice 7 pridružených obcí.
1.2.1971 funkcia riaditeľa knižnice obsadená na plný úväzok.

1972
1.1.1972 vznikla Obvodná knižnica Bratislava I (uznesenie pléna Obvodného národného výboru Bratislava I zo dňa 27. 4. 1972.) so sídlom na Záhrebskej ul. č. 6. Do jej správy boli odovzdané pracoviská: Obvodná ľudová knižnica Bratislava – Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí č. 26,Obvodná ľudová knižnica Bratislava – Vinohrady na Záhrebskej č. 6 a jej pobočka na Dubovej ul. č. 2, pobočka Obvodnej ľudovej knižnice Bratislava – Nivy na Francisciho ul. č. 2.
Začali sa prípravy na rekonštrukciu pobočky na Francisciho ul.
Neúspešné snahy o vytvorenie knižničnej rady ako poradného orgánu knižnice.

1973
Knižnica začala budovať oddelenie politickej literatúry (uznesenie Rady NVB z 30.10.1973).
Začala pracovať knižničná rada, ktorej členmi boli poprední pracovníci a funkcionári spoločenských organizácií.

1977
Pridelenie nových priestorov pre potreby oddelenia politickej literatúry na pobočke Hviezdoslavovo námestie č. 15. Ich adaptácia trvala do roku 1981.

1978
Od 1.10.1978 v platnosti nový organizačný poriadok. Začína sa uvažovať s výstavbou centrálnej knižnice v okolí Odborárskeho námestia. Realizácia trvala 10 rokov. S výstavbou sa začalo v roku 1982, ukončená a odovzdaná do prevádzky bola v roku 1988.

1979
Čestné uznanie MK SSR v celoštátnej súťaži Budujeme vzornú ľudovú knižnicu
Pridelenie nových priestorov na pobočke Hviezdoslavovo námestie č. 15 (oddelenie politickej literatúry).

1982
Adaptácia priestorov na pobočke Hviezdoslavovo námestie č. 15, pobočka bola 6 mesiacov zatvorená (od 1.4. do 4.10.1982).
 
1988
9.6.1988 bola slávnostne otvorená účelová budova knižnice na Szabóovej ul. č.
10/a (dnešná Blumentálska 10/a), ktorá sa stala centrálnou knižnicou Obvodnej knižnice Bratislava I. Účelové priestory má knižnica prenajaté od hlavného mesta SR Bratislavy (od roku 2004 do trvalého prenájmu).


1992
1.7.1992 zriadená Staromestská knižnica (uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 45/1992) ako samostatná príspevková organizácia so sídlom na Blumentálskej 10/a, ktorá je právnym nástupcom bývalej Obvodnej knižnice Bratislava I.
Presťahovaná pobočka knižnice, ktorá sídlila v Základnej škole na Dubovej ul. do novozískaných a zrekonštruovaných priestorov na Západnom rade 5.
15.10.1992 slávnostné otvorenie pobočky Západný rad 5.

1993
1.1.1993 knižnica sa stala rozpočtovou organizáciou (uznesenie č. 76/1992 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto).
V júni 1993 na základe uplatnenia reštitučného zákona bola knižnica nútená uvoľniť
priestory pobočky na Hviezdoslavovom námestí č. 15. Presťahovala sa do priestorov v obytnom dome na Panenskej ul. č. 1.
6.9.1993 pobočka po rekonštrukcii priestorov sprístupnená verejnosti.

1999
1.1.1999 začiatok automatizácie knižničných procesov a činností v oddelení doplňovania a spracovania knižničných fondov v centrále na Blumentálskej ul.

2001
Začiatok retrospektívneho spracovania knižničného fondu: pracoviská Blumentálska, Panenská a Záhrebská (ukončenie v roku 2004). Predpokladané ukončenie retrospektívneho spracovania knižničného fondu všetkých pracovísk: 2005.

2002
Od 1.1.2002 na pracovisku Panenská č. 1 sprístupnené pre čitateľov dve verejné internetové stanice.
Jún 2002 otvorenie Letnej čitárne na nádvorí Zichyho paláca.
Júl 2002  zrušená pobočka na Francisciho ul. Po petícii obyvateľov získala knižnica náhradné priestory na  Karadžičovej 1.
29.11.2002  pobočka Karadžičova 1 po rekonštrukcii sprístupnená verejnosti.

2003
Na pracovisku Blumentálska spustený do rutinnej prevádzky automatizovaný výpožičný systém Libris.

2004
1. 4. 2004 sa stala riaditeľkou PhDr. Judita Kopáčiková.
1.9.2004 zriadené oddelenie automatizácie.
Na internet pripojené pracoviská na Blumentálskej a Záhrebskej.
Začalo sa s realizáciou kurzov počítačovej gramotnosti pre seniorov.

2005
Marec 2005 verejnosti sprístupnená webová stránka knižnice - www.starlib.sk.
Apríl 2005 knižnica získala v súťaži o najlepšiu webovú stránku TopWebLib Cenu prezidenta združenia Slovak Prix MultiMedia za inovatívny prístup a dodržiavanie štandardov pri tvorbe webovej stránky.
Všetky pracoviská pripojené na internet.
Knižnica začala udeľovať výročné ocenenie za nezištnú pomoc a spoluprácu jednotlivcom i kolektívom Rad bobríka knihovníka.

2006
Január 2006 zriadenie Oddelenia cudzojazyčnej literatúry v pobočke Západný rad 5.
Jún 2006 letná čitáreň po prvýkrát v Medickej záhrade.

2007
Január - marec 2007 zavedenie knižnično-informačného systému Daimon do ostrej prevádzky na pracoviskách Blumentálska, Panenská a Záhrebská a sprístupnenie online katalógu knižnice na internete.
Apríl 2007 knižnica získala v celoslovenskej súťaži o najlepšiu knižničnú webovú stránku TopWebLib 2006 1. miesto v kategórii verejné knižnice a Cenu sympatií.

2008
Apríl 2008 – knižnica získala v celoslovenskej súťaži o najlepšiu knižničnú webovú stránku TopWebLib 2007 čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo.

Máj 2008 – čitateľom a návštevníkom letnej čitárne v Medickej záhrade odovzdaný do užívania drevený krytý altánok.
September – december 2008 – realizácia výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji. Na výskume knižnica spolupracovala s Mestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava-Nové Mesto, Miestnou knižnicou v Petržalke a Katedrou knižničnej a informačnej vedy FF UK.

2009
November 2009 - prechod na nový knižničný systém Clavius.
December 2009 - knižnica získala ocenenie Krajskej pobočky Slovenského spolku slovenských knihovníkov Čin roka 2009 za interpretáciu výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji.

2010
Marec 2010 - knižnica získala výročnú cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin v oblasti knihovníctva - SAKAČIK - za realizáciu a interpretáciu výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji.
September 2010 - dobudovanie počítačovej učebne na Panenskej 1 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
November 2010 - knižnica sa pripojila na sociálnu sieť Facebook.

2011
Január 2011 - nový dizajn webovej stránky knižnice.
Máj 2011 - rozšírenie altánku letnej čitárne v Medickej záhrade.
Knižnica získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšiu knižničnú webovú stránku TOP WebLib 2010 v kategórii verejných a školských knižníc.
November 2011 - začala sa rekonštrukcia terasy na Blumentálskej a jej prebudovanie na nové detské oddelenie.

2012
Marec 2012 – Staromestská knižnica získala v celoštátnej súťaži o najlepšie knižničné webové sídlo TOP WebLib čestné uznanie za trvale kvalitné webové sídlo.
August 2012 – ukončenie rekonštrukcie centrálnej knižnice na Blumentálskej ul. Realizáciu zabezpečoval Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, odd. majetkové a investičné. Dodávateľom bola firma Eurobuilding, a. s.
3. 10. 2012 slávnostné otvorenie Centra pre deti a mládež Staromestskej knižnice na Blumentálskej 10/a.

2013
Január 2013 - nadviazanie partnerstva s Knihovnou města Olomouc.
Január 2013 - vznikol zámer zrekonštruovať priestory na ZŠ Dubová a presťahovať tam pobočku zo Západného radu 5, následne bola vypracovaná projektová dokumentácia.
Apríl 2013 - prvýkrát sa konala Noc s Andersenom pre deti v knižnici na Blumentálskej.
Október 2013 - začali sme nový projekt Tréningy pamäti pre seniorov.

2014
Február 2014 - pripojenie knižnice do súborného online katalógu knižníc Infogate na www.infogate.sk.
Jún 2014 - spustenie súborného online katalógu knižníc Bratislavského samosprávneho kraja cez http://bsk.infogate.sk.
Jún 2014 - nová služba samoobslužných knižných domčekov v letnej čitárni v Medickej záhrade a na kúpalisku Mičurin.

2015
V rámci nového projektu Kniha bez písmen, ktorého cieľom bolo atraktívnou formou priblížiť zdravým deťom život nevidiach, realizovala knižnica vo všetých oddeleniach pre deti a mládež 8 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 146 detí.
Október 2015 - riaditeľka knižnice získala ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja Kultúrno-osvetový pracovník roka.
November 2015 - Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovala cyklus interaktívnych podujatí Einsteinova akadémia.
Vďaka finančnej podpore Nadačného fodu Dell pri Nadácii Pontis boli uvedené do prevádzky 3 ďalšie samoobslužné knižné domčeky typu little free library: v parku na Jakubovom námestí, na Americkom námestí a pred Základnou školou na Mudroňovej 83.
V spolupráci so študentmi Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUk zorganizovala turnaj v spoločenských hrách Zahraj sa v knižnici s účasťou 29 súťažiacich študentov.

2016

Nový projekt podpory rodinného čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti detí od útleho veku - Môj prvý čitateľský preukaz v spolupráci s metskou časťou Bratislava-Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris. V rámci neho získali deti narodené v roku 2016 s trvalým bydliskom rodičov v mestskej časti bezplatnú registráciu do knižnice až do nástupu na povinnú školskú dochádzku.
Február - september 2016 - rekonštrukcia bytového domu na Karadžičovej 1, kde sídli pobočka knižnice. V rámci rekonštrukcie knižnica realizovala úpravu skladového priestoru.
Nový projekt - arteterapeutický čitateľský program Vzťahy v nás a okolo nás v spolupráci s občianskym združením Artea zameraný na rozvoj osobných asociálnych kompetencií s využitím prvkov biblioterapie a bibliopedagogiky s finančnou podporou FPU.
Máj - november 2016 - oprava a zateplenie bočnej a zadnej steny budovy centrálnej knižnice na Blumentálskej 10/a, oprava vstupného schodišťa a zábradlia z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, v spolupráci so zriaďovateľom - m.č. Bratislava-Staré Mesto.
Na webovej stránke knižnice sprístupnená aplikácia Smartkatalóg 2 - katalóg pre mobilné zariadenia, ktorú si záujemcovia môžu stiahnuť a mať prístup do katalógu knižnice, rezervovať si požičané knihy, sledovať novinky, svoje konto.
Október 2016 - knižnica získala ocenenie Senior friendly v katagórii kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, médiá za dlhodobú podporu permanentného vzdelávania seniorov, zvyšovania ich počíačovej gramotnosti, tréningov pamäti a poskytovanie služieb, ktorých cieľom je zmierniť sociálne, ekonomické a zdravotné znevýhodnenie seniorov.
December 2016 - knižnica sa zapojila do projektu hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií kvality ocenila knižnicou Certifikátom značky kvality S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!  Certifikát získala knižnica na obdobie troch rokov.
December 2016 - nová služby pre staromestských seniorov Donáška kníh seniorom v spolupráci s občianskym združením Milujem knihy/Amo libris a sociálnym oddelením m. č. Bratislava-Staré Mesto. Služba je určená menej pohyblivým a dlhodobo chorým seniorom nad 60 rokov s trvalým pobytom v m. č. Bratislava-Staré Mesto.

2017

Od marca 2017 knižnica informuje čitateľov prostredníctvom sms správ o blížiacom sa konci výpožičnej doby a o upomienkach.
18. 4. 2017 zomrela bývalá riaditeľka knižnice Emília Jablonská.
Knižnica získala výročné ocenenie Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin roka 2016 SAKAČIK za projekt Môj prvý čitateľský preukaz.

2018

Jún 2018 - knižnica sa zapojila do projektu Slovenskej národnej knižnice (Národná licencia GALE), vďaka ktorému získala prístup k elektronickým informačným zdrojom databázy GALE (články z akademických a odborných časopisov a ďalších zdrojov na podporu štúdia),
September 2018 - 25. 9. 2019 – slávnostný program Staromestská knižnica 1958 – 2019 v Zichyho paláci pri príležitosti 60. výročia vzniku knižnice.
Knižnica získala ocenenie Pamätný list starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za šesťdesiatročné pôsobenie v oblasti kultúrneho vzdelávania všetkých vekových kategórií čitateľov a za reprezentáciu Starého Mesta.
Riaditeľka knižnice získala Čestné uznanie za vysokoodborné, mnohoročné a po všetkých stránkach úspešné vedenie jubilujúcej kultúrnej inštitúcie, za osobný prínos k jej rozvoju a šírenie dobrého mena.
Na základe zmluvy o spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto uzavretej dňa 2. 2. 2018 začala poskytovať mestská časť knižnici možnosť využívania nebytového priestoru na Karadžičovej 1 (Klub dôchodcov) v čase od 8.00 do 13.00 hod. na realizáciu kultúrno-vzdelávacích a spoločenských podujatí pre všetky kategórie používateľov.

2019

7. 6. 2019 -  úprava okolia a výsadba zelene  v okolí centrálnej knižnice na Blumentálskej 10/ v rámci projektu firemného dobrovoľníctva Naše mesto. Projekt finančne podporila Nadácia Pontis.
26. 9. 2019 mestské zastupiteľstvo  hlavného mesta SR Bratislavy schválilo prevod budovy na Blumentálskej 10/a, kde sídli centrálna knižnica, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
18. 10. 2019: knižnica získala v celoslovenskej súťaži ocenenie Senior Friendly v kategórii médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Riaditeľka knižnice  PhDr. Judita Kopáčiková  prevzala ocenenie za mimoriadne aktivity pre seniorov z rúk verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej a starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže.
november: knižnica získala Certifikát značky kvality S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!

2020

Január: nový projekt Čítame s najmenšími pod záštitou starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej. Komunitné stretnutia rodičov s deťmi do 3 rokov sa budú konať vždy v
posledný štvrtok v mesiaci o 11.00 hod. v knižnici na Blumentálskej
Február: do správy mestskej časti bola protokolárne odovzdaná budova knižnice na Blumentálskej 10/a
Marec: nová služba čitateľom - požičiavanie e-kníh zdarma 
December: po takmer 17. rokoch odišla do dôchodku riaditeľka knižnice PhDr. Judita Kopáčiková

2021

Január - marec: vedením knižnice poverená PhDr. Jaroslava Lesayová
Apríl: do funkcie riaditeľky nastúpila Mgr. Jana Slezáková
Jún: nový projekt knižnice Prešporské tingli-tangli

 

 

  

 

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií