Staromestská knižnica v Bratislave

Zriaďovacia listina

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré Mesto

Z R I A Ď O V A C I A    L I S T I N A

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré mesto podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

z r i a ď u j e

dňom 1. júla 1992 samostatnú príspevkovú organizáciu na plnenie úloh v mestskej časti Bratislava Staré Mesto

s názvom:

STAROMESTSKÁ KNIŽNICA

sídlo organizácie:

Bratislava, Blumentálska ul. č. 10/a,

ktorá je právnym nástupcom bývalej Obvodnej knižnice Bratislava I.

 
I.
Účel a predmet činnosti

1. Staromestská knižnica (ďalej “knižnica“) je verejná, univerzálna knižnica podľa zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (knižničný zákon) v znení neskorších predpisov. Svoje poslanie a úlohy plní uskutočňovaním najmä týchto činností:

a) poskytuje občanom knižničné služby formou prezenčných a absenčných
výpožičiek,

b) na požiadanie pripravuje bibliograficko-informačné služby. Poskytuje odborne
spracované bibliografie, písomné i ústne faktografické informácie,

c) získava, odborne spracúva a v zmysle platných zákonov uchováva knižničný
fond tak, aby každý občan mal možnosť získať potrebný prameň poznania
a informácií.
d) vedie systém katalógov, kartoték a bibliografický aparát,

e) spracúva katalóg informácií o mestskej časti Bratislava Staré Mesto,

f) spolupracuje s predškolskými zariadeniami, školami, vzdelávacími, kultúrnymi
ustanovizňami, spolkami v mestskej časti Bratislava Staré Mesto,

g) poskytuje osobitné knižničné služby deťom, dôchodcom, telesne postihnutým
a nezamestnaným občanom.

2. Organizácia zodpovedá za hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Spracúva ročný rozpočet a plán hlavnej činnosti na kalendárny rok. Ich plnenie vyhodnocuje v určených termínoch.

3. Organizácia sa splnomocňuje na zastupovanie mestskej časti Bratislava Staré Mesto v súdnych sporoch, ktoré nastanú za nedodržanie ustanovení knižničného poriadku a hospodárskych zmlúv.

II.
Charakter zriadenej organizácie

1. Knižnica je príspevkovou organizáciou so všetkými oprávneniami na právne úkony, ktoré vyplývajú z platných predpisov.

2. Štatutárnym orgánom je r i a d i t e ľ, ktorého vymenúva a odvoláva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré Mesto.

3. Knižnica zriaďuje podľa potreby na území mestskej časti Staré Mesto svoje pobočky.

III.
Zásady hospodárenia

1. Knižnica spravuje majetok, ktorý má zverený do správy mestskou časťou Bratislava Staré Mesto na základe protokolov.

2. Spôsob nakladania zo zvereným majetkom a finančnými prostriedkami upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava Staré Mesto“ zo dňa 26. septembra 1991 a „Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mestskej časti Bratislava Staré mesto a hospodárenia jej rozpočtových a príspevkových organizácií“.

IV.
Organizačný poriadok

V zmysle Zriaďovacej listiny Staromestskej knižnice vydá riaditeľ organizácie Organizačný poriadok, knižničný poriadok i ďalšie vnútorné organizačné normy podrobne upravujúce vnútorné vzťahy medzi organizačnými zložkami organizácie v súlade s platnými predpismi.

V Bratislave, dňa 23.6.1992

PhDr. Miloslava ZEMKOVÁ
starostka mestskej časti
Bratislava Staré Mesto


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré Mesto

Dodatok k zriaďovacej listine
Zmena charakteru Staromestskej knižnice na rozpočtovú organizáciu

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré Mesto uznesením č. 76/1992 zo dňa 24. 11. 1992 schválilo zmenu charakteru organizácie Staromestská knižnica z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu dňom 1. 1. 1993, nové znenie čl. II. ods. 1 zriaďovacej listiny Staromestskej knižnice takto:


“ 1. Knižnica je rozpočtová organizácia so všetkými oprávneniami na právne úkony,
ktoré vyplývajú z platných predpisov.“

V Bratislave, dňa 24.11.1992

PhDr. Miloslava ZEMKOVÁ
starostka mestskej časti
Bratislava Staré Mesto

Organizačný poriadok

v pdf formáte tu

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií