Staromestská knižnica v Bratislave

Knižničný poriadok

V zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny Staromestskej knižnice schválenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 45/1992 zo dňa 23. júna 1992 a Dodatku Zriaďovacej listiny zo dňa 24. 11. 1992 vydávam tento Knižničný poriadok Staromestskej knižnice.


I. Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Pôsobnosť knižničného poriadku

1. Staromestská knižnica (ďalej len knižnica) je verejná mestská knižnica univerzálneho charakteru. Jej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Knižnica je právnickou osobou.

2. Poslaním knižnice je prostredníctvom budovania, sprístupňovania a ochrany knižničných fondov zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov; prostredníctvom knižnično-informačných služieb uspokojovať kultúrne, vzdelávacie a informačné potreby všetkých občanov.

3. Knižničný poriadok upravuje vzájomné vzťahy medzi knižnicou a jej
 používateľmi.

4. Knižničný poriadok Staromestskej knižnice sa vzťahuje na všetky jej pracoviská:
a) Centrálna knižnica Blumentálska č. 10/a, Bratislava,
b) Pobočka Panenská č. 1, Bratislava,
c) Pobočka Záhrebská č. 8, Bratislava,
d) Pobočka Západný rad č. 5, Bratislava,
e) Pobočka Karadžičova č. 1, Bratislava,
f) Letná čitáreň Medická záhrada, Bratislava.

5. Knižnica zabezpečí zverejnenie knižničného poriadku na viditeľnom mieste na
 všetkých svojich pracoviskách a na svojej webovej stránke.

Článok 2
Knižničný fond

1. Knižničný fond Staromestskej knižnice tvoria:
knihy, periodiká a špeciálne dokumenty prevažne v klasickej, ale aj elektronickej forme.
Knižničný fond je spracovaný a sprístupnený v elektronickom katalógu.

Článok 3
Knižnično-informačné služby

1. Staromestská knižnica poskytuje tieto knižnično-informačné služby:
a) výpožičné služby (absenčné a prezenčné),
b) donášku kníh pre staromestských seniorov,
c) medziknižničné výpožičné služby,
d) rezervácia požičaných dokumentov,
e) konzultačné služby (informácie o katalógoch, zbierkach a službách knižnice),
f) referenčné služby (odborné knihovnícke, bibliografické a faktografické informácie),
a) rešeršné služby (súpis literatúry na vybranú tému z fondu knižnice na základe vyplnenej žiadanky do 24 hodín)
b) prístup na internet,
c) reprografické služby (xerografické kópie z originálnych dokumentov z fondov knižnice; v zmysle platnej legislatívy SR sa nezhotovujú kópie celých kníh),
d) elektronické sprístupňovanie dokumentov,
e) služba ARI - adresné elektronické rozširovanie informácií o nových dokumentoch vo fonde knižnice a podujatiach.
f) propagačné služby (výstavy a výstavky),
g) informačná výchova čitateľov,
h) organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí.

2. Niektoré služby sa poskytujú za úhradu v zmysle aktuálneho cenníka služieb a poplatkov.

3. Knižnica poskytuje služby na základe osobnej, písomnej (aj zaslanej elektronickou poštou) alebo telefonickej požiadavky čitateľa. Podmienky poskytovania služieb upravuje časť II. knižničného poriadku.

Článok 4
Prístupnosť knižnice


1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.

2. Používateľom knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, na základe osobnej, písomnej alebo telefonickej požiadavky na niektorú zo služieb knižnice, ktorá nevyžaduje predloženie čitateľského preukazu.

3. Návštevníkom knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo
príslušník iného štátu, ktorý využíva služby knižnice, alebo sa zúčastní na kultúrno-vzdelávacom podujatí organizovanom knižnicou.

4. Čitateľom knižnice, ktorý má právo využívať všetky jej služby, môže byť fyzická osoba – každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý je zaregistrovaný v knižnici a vlastní čitateľský preukaz.

5. Návštevníci, používatelia a čitatelia nemajú prístup do služobných priestorov knižnice a do knižničných skladov.

6. Zdravotne znevýhodneným čitateľom, používateľom a návštevníkom poskytuje knižnica služby primeraným spôsobom s ohľadom na ich zdravotné postihnutie.

7. Vstup do študovní a čitární knižnice a poskytovanie služieb v nich upravuje poriadok študovní a čitární - časť III. knižničného poriadku.

Článok 5
Registrácia čitateľa

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:
a) fyzická osoba od 15. roku veku,
b) fyzická osoba do 15. roku veku po potvrdení o prevzatí hmotnej zodpovednosti za prípadné škody spôsobené knižnici podpisom zákonného zástupcu.

2. Čitateľom sa stáva fyzická osoba vystavením čitateľského preukazu. Podpísaním prihlášky za čitateľa sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia knižničného poriadku a vyjadruje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3. Knižnica oboznámi čitateľa s ustanoveniami knižničného poriadku.

4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a) zrušením členstva čitateľom,
b) neobnovením členstva čitateľom,
c) zrušením členstva knižnicou, ak čitateľ hrubým spôsobom poruší knižničný poriadok a neposkytne predpísanú náhradu za spôsobenú škodu v určenom termíne.

5. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

Článok 6
Čitateľský preukaz

1. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať služby Staromestskej knižnice, platí na všetkých pracoviskách.

2. Čitateľský preukaz sa vystavuje po podpise prihlášky a zaplatení príslušného registračného poplatku v zmysle aktuálneho cenníka služieb a poplatkov.

3. Čitateľský preukaz platí 365 dní. Jeho platnosť začína plynúť dňom jeho vystavenia a po uplynutí 365 dní zaniká, pokiaľ čitateľ nepožiada o obnovenie registrácie na ďalší rok.

4. Čitateľský preukaz sa vystavuje:
a) občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR po predložení platného občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť nijakým iným dokladom, zahraničným Slovákom po predložení identifikačnej karty zahraničného Slováka, príslušníkom iných štátov po predložení identifikačnej karty cudzinca (u cudzincov s dlhodobým pobytom). U osôb mladších ako 15 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu, ktorý preberá všetky práva a povinnosti riadneho člena.
b) príslušníkom iných štátov po predložení cestovného pasu alebo identifikačnej karty (u cudzincov s krátkodobým pobytom).
Čitateľský preukaz ich oprávňuje na využívanie prezenčných služieb.

5. Doklady potrebné na získanie čitateľského preukazu:
a) vyplnená prihláška,
b) občiansky preukaz, identifikačná karta cudzinca, cestovný pas (u cudzincov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR),
c) osoby mladšie ako 15 rokov aj potvrdenie zákonných zástupcov o prevzatí hmotnej zodpovednosti.
6. Čitateľský preukaz je neprenosný. Pracovník knižnice má kedykoľvek právo overiť si totožnosť čitateľa. Za vedomé zneužitie čitateľského preukazu knižnica pozastaví čitateľovi poskytovanie všetkých služieb na 1 rok.

7. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď ohlásiť knižnici, inak zodpovedá za dôsledky jeho zneužitia. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 4. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ poplatok v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov a služieb.

8. Čitateľ je povinný pri najbližšej návšteve knižnice oznámiť každú zmenu v osobných údajoch, ku ktorej dôjde po vydaní čitateľského preukazu. Ak tak neurobí, je povinný nahradiť knižnici všetky náklady, ktoré vznikli zisťovaním zmenených údajov.

9. Knižnica môže tomu, kto sa významným spôsobom podieľal na jej rozvoji, udeliť čestné členstvo, ktoré ho oprávňuje bezplatne využívať všetky jej služby.

Článok 7
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice


1. Základným právom čitateľa je v neobmedzenej miere navštevovať knižnicu a využívať jej služby, ktoré poskytuje v súlade s ustanoveniami knižničného poriadku. Poskytovanie služieb je v zmysle § 488 Občianskeho zákonníka záväzkovým právnym vzťahom.

2. Čitateľ má právo podávať pripomienky, návrhy, podnety a sťažnosti k práci knižnice ústne alebo písomne, aj elektronickou poštou na e-mailovej adrese kniznica@starlib.sk alebo prostredníctvom webovej stránky knižnice - www.starlib.sk. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a interným predpisom o postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb.

3. Čitateľ je povinný dodržiavať knižničný poriadok a riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice.

4. Vo všetkých priestoroch knižnice je čitateľ a návštevník povinný zachovávať bezpečnostné predpisy, poriadok, čistotu, správať sa voči svojmu okoliu ohľaduplne a rešpektovať práva ostatných čitateľov a návštevníkov. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť. Do priestorov knižnice nie je povolené vnášať zbrane, vodiť či nosiť psov, mačky a iné živočíchy.

5. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu, omamných látok a v mimoriadne znečistenom odeve.

6. Konzumácia tekutín a potravín je povolená len vo vyhradených priestoroch.

7. V požičovni a študijných priestoroch knižnice nie je povolené používať mobilné telefóny.

8. Knižnica neručí za osobné veci, odložené mimo určeného priestoru.

9. Používanie vlastných prístrojov na snímanie častí dokumentov (fotoaparát, kamery a pod.) sa povoľuje na základe žiadosti, ktorú je potrebné predložiť pred začatím práce pracovníkovi služieb.

10. Čitateľ a návštevník knižnice nesmie poškodzovať knižničné fondy, zariadenie a technické vybavenie knižnice. V prípade nedodržania knižničného poriadku mu môže byť dočasne alebo trvale odobratý čitateľský preukaz. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť knižnici spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.

11. V závažných prípadoch je knižnica oprávnená riešiť nevhodné správanie čitateľa v súčinnosti s Mestskou políciou hl. mesta SR Bratislavy alebo s Policajným zborom SR.

Článok 8
Ochrana osobných údajov čitateľa

1. Osobné údaje čitateľov sú spracovávané internými zamestnancami knižnice manuálne a automatizovane zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a interných predpisov o ochrane osobných údajov. Knižnica spracováva iba pravdivé a presné osobné údaje čitateľov, ktoré za týmto účelom overuje.

2. Účel spracovania osobných údajov čitateľa:
a) naplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve právach súvisiacich s autorským právom, zriaďovacej listiny Staromestskej knižnice zo dňa 23. júna 1992 a dodatkom zriaďovacej listiny zo dňa 24. 11. 1992
b) poskytovanie knižnično-informačných služieb,
c) vedenie presnej evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k čitateľovi,
d) ochrana majetku knižnice, najmä knižničného fondu určeného na absenčné požičiavanie čitateľom.

3. Knižnica spracováva tieto osobné údaje čitateľa:
a) základné identifikačné údaje čitateľa, pri osobách mladších ako 15 rokov aj základné identifikačné údaje zákonného zástupcu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, resp. u cudzincov iného osobného dokladu, ktorým bola overená totožnosť čitateľa, vzdelanie a status čitateľa (študent, dôchodca, iné),
b) kontaktné údaje čitateľa: telefónne číslo, e-mailová adresa.
Tieto údaje je občan povinný uviesť pri spracovaní v evidencii knižnice, pokiaľ chce využívať služby knižnice v plnom rozsahu. Občan, ktorý nedá súhlas na spracovanie základných identifikačných údajov, nemôže využívať služby knižnice.
Základné identifikačné údaje čitateľa overuje knižnica pri registrácii, predĺžení platnosti čitateľského preukazu a pri každej zmene ktoréhokoľvek z uvedených údajov.

4. Spôsob spracovania osobných údajov čitateľa:
a) na tlačive – prihláška za čitateľa,
b) v počítačovej databáze.

5. Knižnica spracováva osobné údaje čitateľa po podpísaní prihlášky za čitateľa, na ktorej čitateľ svojím podpisom prejaví súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

6. Knižnica zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a spracováva osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

7. Knižnica po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí ich likvidáciu, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

8. Ak čitateľ požiada o ukončenie spracovania svojich osobných údajov alebo platnosť jeho čitateľského preukazu nebola obnovená po dobu 5 rokov, knižnica považuje zmluvný vzťah za ukončený a osobné údaje sa zlikvidujú.

9. Čitateľ má právo požadovať od knižnice prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

10. Čitateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 II. Výpožičný poriadok

Článok 9
Zásady vypožičiavania


1. Knižnica umožňuje vypožičiavanie dokumentov zo svojich zbierok v súlade so svojimi prevádzkovými možnosťami a zásadami ochrany knižničného fondu.

2. Knižnica vypožičiava dokumenty:
a) absenčne (mimo priestorov knižnice):
- dokumenty z fondu knižnice, ak dokument nie je prístupný vo voľnom výbere, bude čitateľovi pripravený na vypožičanie do 24 hodín,
- dokumenty vypožičané z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby,
- elektronické dokumenty,
b) prezenčne (do študovní a čitární) - zásadne sa prezenčne požičiavajú iba tieto druhy dokumentov:
- periodiká (aktuálne číslo),
- dokumenty zaradené do príručných fondov študovní a pracovní,

3. Čitateľom sa požičiavajú dokumenty z knižničných fondov iba po predložení platného čitateľského preukazu.

4. Výpožičky je možné prevziať iba osobne.

5. Vynášanie dokumentov nevypožičaných cez knižnično-informačný systém mimo knižnice je zakázané.

6. O vypožičaní dokumentu a druhu výpožičky rozhoduje zodpovedný pracovník knižnice.

7. Čitateľ môže mať absenčne vypožičaných maximálne 10 kníh a 10 časopisov, 1 spoločenskú hru; čitateľ do 15 rokov 5 kníh, 5 časopisov. Knižnica má právo regulovať počet vypožičaných dokumentov.

8. Výpožičná lehota pri absenčnom vypožičaní dokumentu je 30 kalendárnych dní. Pri dokumentoch zaradených ako mimočítankové čítanie na základných a stredných školách je výpožičná lehota 14 dní.

9. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

10. Výpožičnú lehotu možno pred jej uplynutím 1-krát predĺžiť osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom osobného konta (vaše čitateľské konto) cez internet na adrese http://www.starlib.sk. Predĺženie nie je možné, ak má čitateľ podlžnosti voči knižnici - nezaplatené upomienky alebo načas nevrátené výpožičky, prípadne ak si dokument rezervoval iný čitateľ. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku. Predĺženie výpožičnej lehoty plynie od dňa jej predĺženia. Ak si čitateľ predĺži výpožičnú lehotu po stanovenom termíne vrátenia, je povinný zaplatiť poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov a služieb.

11. Vypožičané dokumenty si môže čitateľ rezervovať. Knižnica dohodnutou formou (e-mailom, sms správou alebo telefonicky) upovedomí čitateľa o pripravenosti rezervovaného dokumentu. Rezervácia platí 7 kalendárnych dní. Ak rovnaký dokument žiada viac čitateľov, automatizovaný systém stanovuje poradie podľa dátumu a času rezervácie. Rezervačná služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov a služieb.

12. Čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument na pracovisku (pobočke), kde si ho vypožičal. V mimoriadnych prípadoch môže čitateľ vrátiť vypožičaný dokument poštou. Je povinný ho dôkladne zabaliť a poslať ako doporučenú alebo poistenú zásielku. Čitateľ nesie zodpovednosť za prípadnú stratu zásielky. Tým však nie je zbavený povinnosti uhradiť poplatok z omeškania.

Článok 10
Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie elektronickú evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

Článok 11
Poškodenie a strata vypožičaného dokumentu

1. Čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument knižnici v takom stave, v akom ho prevzal. Pri vypožičaní si dokument prezrie a zistené nedostatky ihneď oznámi pracovníkovi knižnice. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a pri vrátení je povinný uhradiť knižnici všetky náklady, ktoré jej v súvislosti s poškodením alebo stratou dokumentu vznikli.
2. Ak za čitateľa vracia vypožičaný dokument iná fyzická alebo právnická osoba, čitateľ zodpovedá za dokument až do chvíle, kým ho neprevezme knižnica. Tým však nie je zbavený povinnosti uhradiť knižnici všetky poplatky (poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty, za poškodenie dokumentu a pod.) v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov a služieb.

3. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka:
a) dodaním takého istého výtlačku v rovnakom vydaní a vo väzbe rovnakej kvality alebo iného (v zásade novšieho) vydania toho istého dokumentu,
b) iným dokumentom, ktorý určí knižnica,
c) zaplatením päťnásobku nadobúdacej ceny dokumentu vydaného pred rokom 1989 alebo dvojnásobku nadobúdacej ceny dokumentu vydaného po roku 1989 a uhradením manipulačného poplatku v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov a služieb,
d) v prípade poškodenia spoločenskej hry, resp. straty jedného komponentu, je čitateľ povinný nahradiť stratený komponent, resp. celkové finančné náklady na spoločenskú hru.

4. Spôsob náhrady a lehotu, do ktorej je čitateľ povinný nahradiť škodu, určí knižnica.

5. Ak sa knižnica s čitateľom nedohodne, o náhrade škody a jej výške rozhodne súd.

6. Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť čitateľovi poskytovanie všetkých služieb.

Článok 12
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument v určenom termíne (článok 9, bod 8), knižnica nie je povinná ho písomne upomínať. Písomne ho knižnica upomína až po prekročení lehoty 120 dní (písomná riaditeľská upomienka) odo dňa stanoveného termínu vrátenia vypožičaného dokumentu. Knižnica môže upozorniť čitateľa na dodržanie výpožičnej lehoty sms správou alebo e-mailom v prípade, keď uvedie v prihláške tieto kontakty. Ak čitateľ nezareaguje na upomienku, knižnica má právo vymáhať vypožičané dokumenty súdnou cestou na jeho náklady.

2. Po zaslaní písomnej riaditeľskej upomienky knižnica pozastaví čitateľovi poskytovanie ďalších služieb až do vyrovnania záväzkov voči knižnici.

3. Za prekročenie výpožičnej lehoty vzniká čitateľovi povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov a služieb.
Čitateľ platí poplatok za každý deň omeškania. Knižnica vydá čitateľovi doklad o zaplatení poplatku.

4. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument do jedného mesiaca po riaditeľskej upomienke, pokračuje vymáhanie dokumentu súdnou cestou na náklady čitateľa.

Článok 13
Medziknižničná výpožičná služba

1. Keď čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je vo fondoch knižnice alebo mu ho nemôže požičať prezenčne ani absenčne žiadna iná knižnica v Bratislave, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike. Knižnica sprostredkuje výpožičku medziknižničnou výpožičnou službou vo forme originálu dokumentu alebo kópie časti dokumentu. Poplatok za sprostredkovanie je uvedený v aktuálnom cenníku služieb a poplatkov.

2. Keď požadovaný dokument nie je dostupný vo fondoch žiadnej knižnice v Slovenskej republike, knižnica odporučí čitateľovi služby vedeckých knižníc, ktoré poskytujú medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu.

3. Knižnica požičiava prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby iba dokument, ktorý má vo svojich fondoch vo viac ako jednom exemplári.

4. Knižnica, ktorá o výpožičku prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby požiadala a čitateľ, ktorému sa dokument vypožičal alebo výpožička sprostredkovala, sú povinní dodržiavať výpožičnú lehotu, autorský zákon a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou.

5. Stratu alebo poškodenie zapožičaného dokumentu musí čitateľ knižnice alebo knižnica žiadajúca o zapožičanie dokumentu nahradiť spôsobom požadovaným knižnicou, ktorá dokument zapožičala.

III. Poriadok študovní a čitární

1. Študovne a čitárne slúžia na prezenčné štúdium dokumentov. Čitateľ má právo využívať dokumenty knižnice určené na prezenčné štúdium, dokumenty objednané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, počítače a technické zariadenia knižnice podľa pokynov pracovníkov knižnice, vlastný počítač, prístup na internet. Je oprávnený požiadať o zhotovenie kópie časti knižničného dokumentu z fondu knižnice pre vlastné študijné účely (najviac 20 strán na počkanie, viac strán do 24 hodín) za predpokladu rešpektovania autorského zákona, resp. vyhotoviť si tlačený výstup z internetu. Poplatky za tieto služby sú uvedené v aktuálnom cenníku poplatkov a služieb.

2. Prístup do študovní a čitární je možný po predložení platného čitateľského preukazu alebo zaplatení jednorazového poplatku v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov a služieb. Čitateľský preukaz zostáva uložený u pracovníka knižnice až do odchodu čitateľa zo študovne, čitárne.
Prístup do letnej čitárne v Medickej záhrade je voľný.

3. Čitateľ má voľný prístup k príručnému fondu a k vyloženým časopisom a novinám. Po preštudovaní ich vráti na pôvodné miesto. Preštudované knihy z príručného fondu odovzdá na kontrolu pracovníkovi knižnice Pri ich využívaní rešpektuje aj požiadavky iných čitateľov.

4. Čitateľ je v študovniach a čitárňach povinný riadiť sa pokynmi pracovníka knižnice a správať sa ohľaduplne k ostatným čitateľom.

5. Čitateľ je povinný všetky zistené nedostatky v dokumente vo vlastnom záujme ihneď oznámiť pracovníkovi knižnice.

6. Čitateľ nesmie poškodzovať zariadenie študovne alebo čitárne. Do vypožičaných dokumentov nesmie robiť žiadne zásahy či poškodzovať ich, inak je povinný nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia v zmysle aktuálneho cenníka služieb a poplatkov. Knižnica má právo takémuto čitateľovi trvale alebo dočasne zrušiť členstvo.

7. Je zakázané svojvoľne vynášať a premiestňovať dokumenty z príručných knižníc do iných priestorov knižnice.

8. Čitateľ má právo používať len jedno študijné miesto. Rezervácia miesta v študovni nie je možná.

9. Pri odchode zo študovne, čitárne je čitateľ povinný zaznačiť počet použitých dokumentov na evidenčný lístok, resp. do zošitov určených na evidenciu prezenčných výpožičiek.

10. Čitateľ je povinný odložiť si kabát a batožinu na vyhradených miestach podľa pokynov pracovníka knižnice. Za veci odložené mimo vyhradeného miesta, za cenné predmety odložené v kabátoch, taškách a pod. knižnica nezodpovedá.

11. Vyhotovovanie akýchkoľvek kópií zvukových, elektronických dokumentov a videodokumentov je zakázané.

12. Čitateľom je povolené používať na prenos dát vlastný USB kľúč. Použitie iného typu technických zariadení je potrebné konzultovať s pracovníkom knižnice.


IV. Záverečné ustanovenia

1. Výnimky z knižničného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť riaditeľ knižnice.

2. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Staromestskej knižnice v Bratislave zo dňa 1. 10. 2012, Dodatok č. 1 ku Knižničnému poriadku zo dňa 2. 7. 2013, Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku zo dňa 12. 10. 2015, Dodatok č. 3 ku Knižničnému poriadku zo dňa 6. 12. 2016 a Zásady využívania verejných internetových staníc na pracoviskách Staromestskej knižnice zo dňa 1. 4. 2005.

3. Tento knižničný poriadok nadobúda účinnosť 25. 5. 2018.

V Bratislave dňa 25. 5. 2018
PhDr. Judita Kopáčiková, v. r.
riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave

Príloha č. 1
Zásady využívania verejných internetových staníc

1. Verejné internetové stanice (ďalej len VIS) na pracoviskách Staromestskej knižnice môžu využívať:
a) používatelia Staromestskej knižnice starší ako 15 rokov,
b) používatelia Staromestskej knižnice mladší ako 15 rokov na základe písomného súhlasu rodiča na prihláške čitateľa, ktorý tým preberá na seba zodpovednosť za prípadné poškodenie jej technického vybavenia.

2. Záujemcovia o využívanie VIS musia mať základné znalosti práce s počítačom.

3. Záujemcovia o využívanie VIS sú povinní:
a) preukázať sa platným čitateľským preukazom,
b) uhradiť poplatky za služby v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov a služieb, 
c) odložiť si kabáty a tašky na určené miesto,
d) rešpektovať pokyny pracovníkov knižnice,
e) po ukončení práce na VIS odhlásiť sa z internetu, ale počítač nevypínať.

4. Každý používateľ môže využívať VIS 1 hod. denne, predĺženie je možné iba v prípade voľnej kapacity po dohode s pracovníkom knižnice. Ak používateľ ukončí prácu pred uplynutím 1 hod., pomerná časť zakúpeného času sa nevracia.

5. Služby VIS sú určené na odborné a študijné účely a poplatky sú stanovené v aktuálnom cenníku poplatkov a služieb.

6. Pri používaní VIS je zakázané:
a) meniť konfiguráciu počítača,
b) používať prinesený softvér, inštalovať a kopírovať programy a hudobné súbory,
c) účasť na diskusných skupinách – chatovanie,
d) hranie hier na internete,
e) používať iné programové vybavenie ako je nainštalované v počítači,
f) využívať počítač na akúkoľvek formu politickej agitácie,
g) používať počítačové vybavenie pre vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, materiálov s vulgárnym obsahom, pornografických materiálov, materiálov urážlivého charakteru,
h) šírenie anonymných informácií a poškodzovanie dobrého mena jednotlivcov, skupín alebo inštitúcií, šírenie údajov, ktorých šírenie je zakázané zo zákona alebo patria medzi dôverné, prípadne utajené informácie,
i) konzumovať občerstvenie,
j) hlučne sa správať a vyrušovať ostatných návštevníkov knižnice,

7. Výsledky vyhľadávania si používateľ po dohode s pracovníkom knižnice môže uložiť na vlastný USB kľúč alebo vytlačiť. 

8. Všetky poruchy, závady, prípadne poškodenia inštalácie softvéru, ktoré sa vyskytli počas práce na VIS, je používateľ povinný nahlásiť zamestnancovi knižnice.

9. Používateľ VIS nesie v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku Staromestskej knižnice plnú zodpovednosť za zásahy do konfigurácie počítača a za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.

10. V prípade nedodržania týchto zásad bude používateľovi obmedzená možnosť ďalšieho využívania VIS na všetkých pracoviskách Staromestskej knižnice.


 

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií