Staromestská knižnica v Bratislave

10 x z knižničného poriadku

 
1.    Registrácia čitateľa
Doklady potrebné k registrácii:
·       Čitatelia nad 15 rokov: vyplnená prihláška za čitateľa; platný občiansky preukaz, u zahraničných Slovákov a cudzincov identifikačná karta zahraničného Slováka alebo cudzinca, u cudzích štátnych príslušníkov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR cestovný pas.
·       Čitatelia do 15 rokov: vyplnená prihláška za čitateľa, podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa.
 
2.    Čitateľský preukaz
·       Registrovaný čitateľ preukazuje svoje čitateľské práva svojím čitateľským preukazom, ktorý dostane pri zápise po zaplatení registračného poplatku.
·       Registračný poplatok:
- deti do 15 rokov 1 €
- dospelí 4 €
- študenti, seniori nad 60 rokov a rodičia na materskej dovolenke 2 €
- držitelia Karty staromestského seniora 1.60 €
- ZŤP 1 €.
Registračný poplatok platí 1 rok. Po jeho uplynutí registrácia zaniká, pokiaľ čitateľ nepožiada o jej obnovenie na ďalší rok.
·       Čitateľský preukaz je neprenosný.
·       Čitateľský preukaz platí na všetkých pracoviskách knižnice.
·       Čitateľ zodpovedá za zneužitie svojho čitateľského preukazu. Jeho stratu a zmenu svojich identifikačných údajov (meno, bydlisko a vydanie nového občianskeho preukazu) je povinný ihneď oznámiť knižnici.
·       Za vystavenie duplikátu čitateľského preukazu zaplatí čitateľ 2.50 €.
·       Pre prístup k svojmu čitateľskému kontu prostredníctvom internetu je potrebné zadať:
Číslo preukazu (ak máte na preukaze iba čiarový kód, vynechajte prvých päť znakov, napr. 9089010123, napíšte 10123) 
PIN: RRMMDD (dátum narodenia v tvare: 2 posledné čísla roku narodenia, mesiaca a dňa)  
 
Príklad:
čitateľka: Viera Mešková, narodená 21.7.1956, číslo preukazu 2060
Číslo preukazu: 2060
PIN: 560721
 
3.    Služby pre neregistrovaných čitateľov
·        Neregistrovaní čitatelia môžu využívať tieto služby knižnice:
a) jednorazová či opakovaná návšteva čitárne – poplatok 1 €,
držiteľ Bratislavskej mestskej karty zdarma
b) prístup na internet – poplatky: do 10 minút 0.50 €, do 30 minút: 0.80 €, do 60 minút a za každú načatú hodinu: 1.- €, tlač z internetu: 1 strana formátu A4, texty: 0.10 €, obrázky: 0.25 € za čierno-bielu tlač, podrobnosti sú uvedené v cenníku,
c) požičanie spoločenskej hry v priestoroch knižnice za úhradu - viď. cenník.
 
4.    Požičiavanie
·       Nie každý dokument si čitateľ môže vypožičať domov. Prezenčne sa požičiavajú aktuálne čísla časopisov a dennej tlače, zvukové a zvukovoobrazové dokumenty, dokumenty na elektronických médiách, elektronické knihy na e-čítačkách, dokumenty z príručných fondov študovní a pracovní, dokumenty vypožičané z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej  výpožičnej služby v zmysle podmienok požičiavajúcej knižnice, vzácne dokumenty.
·       Ak si chce čitateľ vypožičať dokument mimo priestorov knižnice, je povinný si každý dokument zaregistrovať ako absenčnú výpožičku.

·       Ak čitateľ žiada dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, sprostredkuje výpožičku z mimobratislavských knižníc medziknižničnou výpožičnou službou (poplatok je 7.- € + poplatok za xerokópie) alebo medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (poplatok z českých knižníc je 10.- € + poplatok za xerokópie, z Národní knihovny ČR a ostatných zahraničných knižníc 20.- € + poplatok za xerokópie).

· V rámci Bratislavy sa výpožičky neuskutočňujú poštou.
 
· Knižnica poskytuje imobilným seniorom nad 60 rokov s trvalým pobytom v Bratislava-Staré Mesto donášku kníh. Služba je bezplatná, podmienkou je platná čitateľská registrácia v Staromestskej knižnici, je potrebné si ju telefonicky, e-mailom, osobne objednať.
 
· Knižnica poskytuje výpožičné služby i nevidiacim a slabozrakým čitateľom na základe dohody so Slovenskou knižniciou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čitateľ si môže vypožičať zvukové knihy na MP3 prehrávačoch po predložení preukazu ZŤP, ZŤP/S alebo potvrdenia očného lekára o zrakovom deficite. Záloha za požičanie je 50.- €. 
 
·       Čitateľ je povinný pri vypožičaní dokument prezrieť a zistené poškodenie ihneď nahlásiť pracovníkovi knižnice, inak nesie nezodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia.
·       Výpožičná lehota pri požičiavaní mimo priestorov knižnice je 30 dní, pri dokumentoch zaradených ako doplnkové čítanie na základných a stredných školách 14 dní.
·       Knižnica nie je povinná čitateľa upomínať.
·       Čitateľ si môže vypožičať maximálne 10 kníh, 10 časopisov, 1 spoločenskú hru, čitateľ do 15 rokov 5 kníh, 5 časopisov.
 
5.    Predlžovanie výpožičiek
·       Výpožičnú lehotu dokumentu môže čitateľ pred jej uplynutím 1-krát predĺžiť s výnimkou dokumentov zaradených ako doplnkové čítanie na základných a stredných školách.
·       Čitateľ môže o predĺženie výpožičky dokumentu požiadať:
a) osobne,
b) písomne,
c) telefonicky priamo na pracovisku, kde bola výpožička realizovaná,
d) prostredníctvom svojho konta cez internet.
·        Predĺženie výpožičky nie je možné, ak:
a) dokument si rezervoval iný čitateľ,
b) čitateľ sa dopustil priestupkov voči knižnici (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky).
 
6.    Rezervácia dokumentov
·        Ak je dokument v knižnici vypožičaný, môže si ho čitateľ rezervovať osobne alebo prostredníctvom internetu.
·        Knižnica čitateľa upovedomí telefonicky alebo e-mailom o vrátení dokumentu a rezervuje ho 5 pracovných dní.
·        Poplatok za rezerváciu dokumentu je 0.50 €.
 
7.    Vrátenie vypožičaných dokumentov
·       Čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument na tom pracovisku, kde si ho vypožičal.
·       Čitateľ môže vypožičaný dokument vrátiť aj poštou ako doporučenú alebo poistenú zásielku. Zodpovedá zaň až do chvíle, kým ho neprevezme knižnica.
 
8.     Nedodržanie výpožičnej lehoty
·       Pokiaľ čitateľ nevráti vypožičaný dokument včas, zaplatí za nedodržanie výpožičnej lehoty poplatok z omeškania: 0.05 € za každý omeškaný deň v každej pobočke knižnice, 6.- € - písomná riaditeľská výzva (po uplynutí 120 dní od termínu vrátenia dokumentov).
 
9.     Náhrady za stratené alebo poškodené dokumenty
·       Stratený alebo poškodený dokument je čitateľ povinný nahradiť.
·       Možnosti náhrady škody:
a) dodanie neporušeného výtlačku v rovnakom vydania vo väzbe rovnakej kvality,
b) dodanie iného (v zásade novšieho) vydania toho istého dokumentu,
c) finančná náhrada:
- dokument vydaný pred rokom 1989 - päťnásobok pôvodnej ceny + manipulačný poplatok 2.- €,
- dokument vydaný po roku 1989 – dvojnásobok pôvodnej ceny + manipulačný poplatok 2.- €,
- poškodenie alebo strata spoločenskej hry - ceny hry.
·        Poplatok za poškodenie alebo zničenie čiarového kódu je 1.- €, poplatok za poškodenie dokumentu je 1.- €.
 
10.    Výnimky
·        O výnimočnom poskytnutí služby presahujúcej nárok čitateľa rozhoduje
zodpovedný pracovník knižnice.
·        Výnimky z knižničného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť riaditeľ knižnice.
 
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií